Đăng nhập

[WordPress] – Hiển thị lượt xem bài viết không dùng plugin

  • 18/12/2014 - 4:27 Sáng
  • 2601 Views

Là một webmaster ắt hẳn bạn cũng muốn quan sát xem bài viết nào được mọi người click vào xem nhiều, để từ đó có thể tùy chỉnh nội dung nhằm tăng lượt traffic cho web, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một mẹo nhỏ hiển thị lượt xem bài viết không dùng plugin trong WordPress.

Đầu tiên bạn mở file functions.php trong folder giao diện của bạn và nhập đoạn code sau :

// Function to display number of posts.
function getPostViews($postID){
 $count_key = 'post_views_count';
 $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
 if($count==''){
 delete_post_meta($postID, $count_key);
 add_post_meta($postID, $count_key, '0');
 return "0 Lượt xem";
 }
 return $count.' Lượt xem';
}
// Function to count views.
function setPostViews($postID) {
 $count_key = 'post_views_count';
 $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
 if($count==''){
 $count = 0;
 delete_post_meta($postID, $count_key);
 add_post_meta($postID, $count_key, '0');
 }else{
 $count++;
 update_post_meta($postID, $count_key, $count);
 }
}
// Add it to a column in WP-Admin
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
 $defaults['post_views'] = __('Views');
 return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
 if($column_name === 'post_views'){
 echo getPostViews(get_the_ID());
 }
}

Kế tiếp các bạn mở file single.php cũng nằm trong folder giao diện của bạn và nhập đoạn code sau :

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Các bạn có thể tham khảo hình bên dưới để đặt chính xác đoạn code mà mình muốn đặt

setPostViews

Đoạn code trên chỉ mới là hàm khởi tạo, để hiển thị thì bạn nên gọi câu lệnh sau và đặt vào bất kì vị trí nào mà bạn muốn hiển thị.

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản trên.